NIEZALEŻNY  SAMORZĄDNY  ZWIĄZEK ZAWODOWY

 

„SOLIDARNOŚĆ-80”

 

SZCZECIŃSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiany z dnia 26.03.2014r.

                                                                  ROZDZIAŁ I

 

 

POSTANOWIENIA     OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Związek  zawodowy  jest  dobrowolną, samorządną  organizacją  ludzi  pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych  i socjalnych.

 

 1. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

 

§ 2

 

      Nazwa   związku    brzmi:   Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy      

      „SOLIDARNOŚĆ-80” Szczecińskiego Przemysłu Stoczniowego.

 

§ 3

 

       Siedzibą związku jest Szczecin.

 

§ 4

 

 1. Terenem działania związku  są wszystkie podmioty związane z branżą stoczniową i konstrukcji stalowych oraz podmioty z nimi współpracujące na obszarze miasta Szczecina.
 2. Związek może tworzyć struktury międzyzakładowe oraz przystępować do federacji i konfederacji związków zawodowych.

 

§ 5

 

 1. Członkiem związku może zostać każdy pracownik zatrudniony podmiotach związanych z branżą stoczniową i konstrukcji stalowych oraz w podmiotach z nimi współpracującymi bez względu na podstawę stosunku pracy.

 

 1. Członkiem związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w podmiotach wymienionych w  pkt. 1, a przeszła na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy.

 

 1. Nie traci członkostwa związku były pracownik, który przeszedł na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy.

 

 1. Przepisy dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w ust.2 i 3.

 

§ 6

 

            Związek posiada osobowość prawną i działa poprzez organy wskazane w niniejszym   

            statucie.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

 

§ 7

 

            Celem związku jest obrona godności i praw pracowników oraz ich interesów  

             materialnych  i   moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

 

§ 8

 

            Do zakresu działania związku należy w szczególności:

 

 1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych  sprawach  pracowniczych  w  zakresie unormowanych w przepisach prawa pracy,

 

 1. zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i innych organów w sprawach dotyczą­­cych zbiorowych interesów i praw pracowników,

 

 1. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

 1. kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową  inspekcją pracy,

 

 1. zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów,

 

 1. udzielanie pomocy materialnej członkom związku i ich rodzinom.

 

§ 9

 

      Związek realizuje swoje cele i zadania przez:

 

 1. reprezentowanie członków  związku wobec pracodawcy  i organów  administracji państwowej,  samorządu  terytorialnego  oraz    innych  organizacji   i   instytucji,

 

 1. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych  porozumień   związanych  z pracodawcą,

 

 1. udzielanie  pomocy  i  podejmowanie  interwencji  w  przypadkach  konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,
 2. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załogi w przypadku istotnego  naruszenia interesów i praw pracowniczych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku, z zachowaniem stosownych przepisów prawa,
 3. inicjowanie i organizowanie samopomocy członków związku,

 

 1. informowanie członków o działaniach związku oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

 

 1. przeciwdziałanie  przejawom  patologii  społecznej,
 2.  współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,

 

 1. współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorial­nego   w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

 

 1. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na      realizację zadań statutowych,

 

 1. tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

CZŁONKOWIE  ZWIĄZKU,  ICH PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

§ 10

 

      Członek związku ma prawo:

 

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach związku,

 

 1. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz związku oraz być wybieranym do tych władz,

 

 1. uczestniczyć w ustaleniu zaleceń dla wybranych delegatów,

 

 1. korzystać z pomocy związku w obronie swych praw obywatelskich i pracowniczych,

 

 1. otrzymywać zasiłki statutowe,

 

 1. otrzymywać od związku pomoc finansową w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych,

 

 1. występować z wnioskami i postulatami do władz związku,

 

 1. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach władz związku,

 

 1. brać udział w zebraniach, na których władze związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

 

§ 11

 

      Członek związku jest zobowiązany :

 

 1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,

 

 1. brać udział w życiu związkowym,

 

 1. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez związek,

 

 1. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami  załogi pracowniczej.

 

 

§ 12

 

      Członek związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

 

§ 13

 

1.      Członkiem związku zostaje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Komisja Zakładowa może odmówić przyjęcia deklaracji.

 

 1. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka służy zainteresowanemu prawo odwołania  do walnego zebrania organizacji związkowej.

 

§ 14

 

1.      Członkostwo związku ustaje na skutek:

 

1/ wystąpienia ze związku,

2/ wykluczenia,

3/ zgonu.

 

2.      Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w  sposób nie licujący z godnością członka związku, komisja zakładowa może ukarać upomnieniem lub naganą a w szczególnych przypadkach wykluczeniem ze związku. Zainteresowanemu służy prawo odwołania do Konferencji Delegatów związku.

 

§ 15

 

       Komisja Zakładowa prowadzi ewidencję członków i wydaje legitymacje

       członkowskie.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

ORGANY ZWIĄZKU

 

§ 16

 

     1. Organami związku są :

 

   1/ Konferencja Delegatów związku, Konferencje Delegatów podmiotów określonych w § 5  

       ust.1,

   2/ Komisja Zakładowa związku , Komisje Zakładowe podmiotów określonych w § 5 ust.1,

   3/ Prezydium Komisji Zakładowej związku,

   4/ Komisja Rewizyjna związku.

 

      2. Kadencja organów związku trwa 4 lata.

 

§ 17

 

     Uchwały organów związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co    

     najmniej  połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych,   

     określonych niniejszym statutem.

 

§ 18

 

1.      Organy związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 

           1/ nie ogranicza się liczby kandydatów,

     2/ głosuje się na poszczególnych kandydatów,

           3/ głosowanie jest tajne,

     4/ funkcji w organach związku nie może pełnić osoba zajmująca w administracji spółki   

         stanowisko kierownicze.

     Do stanowisk kierowniczych zalicza się: prezesa, z-ów prezesa, dyrektora, z-ów  

     dyrektora, szefów, kierownika wydziału oraz z - cę kierownika wydziału .

           5/ przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej        

         związku wybiera Konferencja Delegatów w odrębnym głosowaniu,

     6/ w wydziałach i oddziałach pracujących w systemie zmianowym, możliwe jest  

         przeprowadzenie wyborów na każdej ze zmian.

 

§ 19

 

1.      Organy związku nabywają osobowość prawną poprzez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność-80” Szczecińskiego Przemysłu Stoczniowego.

 

2.      Członkowie organów związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed  upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień  statutu i obowiązujących uchwał związku.

 

3.      Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu winna być podjęta po  wysłuchaniu zainteresowanego.

 

4.      Wniosek o odwołaniu może zgłosić Komisja Zakładowa, Komisja Rewizyjna związku  i 1/3 delegatów.

 

5.      Mandat wygasa automatycznie z chwilą prawomocnego skazania przez sąd za  przestępstwa pospolite.

      

§ 20

 

1.      Mandat członka organów związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

 

             1/ ustania członkostwa związku,

             2/ rezygnacji z mandatu,

             3/ odwołania w trybie określonym w § 19 statutu,

             4/ wyjazdu za granicę na stałe,

             5/ śmierci członka związku,

             6/ uniemożliwienia pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/2 kadencji.

 

2.      W razie zmniejszenia się ilości członków organu związku do stanu poniżej 50 % składu, przeprowadza się wybory uzupełniające .

 

 

 

A.    KONFERENCJA DELEGATÓW

 

§ 21

 

1.      Najwyższym organem związku jest Konferencja Delegatów.

 

2.      Konferencję Delegatów zwołuje Komisja Zakładowa związku.

 

3.      W Konferencji Delegatów biorą udział z głosem decydującym wszyscy delegaci związku.

4.      W Konferencji Delegatów mogą brać udział członkowie związku nie będący delegatami   oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

§ 22

 

       1.  Konferencja Delegatów zbiera się nie mniej niż raz w roku:

 

            1/ ustala program działania związku,

            2/ rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej   

          związku,

            3/ uchwala statut, zmiany i uzupełnienia do statutu związku,

            4/ ustala strukturę organizacyjną związku,

            5/ ustala skład liczbowy Komisji Zakładowej związku i wybiera oraz odwołuje w         

          głosowaniu tajnym przewodniczącego i członków Komisji Zakładowej związku oraz      

          członków Komisji Rewizyjnej,

            6/ określa ogólne zasady gospodarki finansowej, majątkowej, wysokość składki  

          członkowskiej i jej podziału oraz zatwierdza budżet związku,

            7/ rozpatruje wnioski i postulaty,

            8/ rozpatruje odwołania członków związku od uchwał Komisji Zakładowej związku  

          dotyczących  tych członków,

            9/ decyduje o rozwiązaniu związku,

          10/ na wniosek Komisji Rewizyjnej związku udziela lub odmawia udzielenia Komisji  

          Zakładowej absolutorium, w przypadku nie udzielenia absolutorium, delegaci  

          wybierają  nową Komisję Zakładową.

 

1.      W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Komisji Zakładowej.

 

2.      Konferencja Delegatów może podejmować uchwały jeżeli bierze w niej udział co  najmniej    50% + 1 wybranych delegatów.

 

§ 23

 

Na mocy uchwały Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3    ogólnej liczby członków związku, Komisja Zakładowa obowiązana jest do zwołania nadzwyczajnej Konferencji Delegatów, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia  uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

 

B.     KOMISJA ZAKŁADOWA ZWIĄZKU

 

§ 24

 

1.      Komisja Zakładowa kieruje na bieżąco działalnością związku, a w szczególności:

 

1/  realizuje uchwały Konferencji Delegatów,

            2/  współdziała z kierownictwem zakładu pracy w sprawach dotyczących warunków            

      pracy i bytu członków związku oraz pozostałych pracowników,

            3/  zwołuje Konferencję Delegatów ,                                                                

            4/  ustala  porządek  obrad  nie  później  niż  dwa  tygodnie  przed  datą  Konferencji ,

            5/  opracowuje  i  zatwierdza ordynację  wyborczą  NSZZ  „Solidarność-80”

                 Szczecińskiego Przemysłu Stoczniowego,   

            6/  zarządza majątkiem związku,

            7/  kieruje zbiorowymi działaniami związku ,

            8/ ogłasza strajk i organizuje inne formy protestu .

 

2.      Komisja Zakładowa wybiera ze swego grona Prezydium Komisji Zakładowej związku             i określa jego zakres uprawnień.

 

3.      Do zakresu Prezydium należy przede wszystkim:

 

1/ kierowanie bieżącą działalnością związku i reprezentowania go na zewnątrz,

   poprzez Przewodniczącego Komisji Zakładowej,

            2/ pełnienie funkcji wykonawczych i inicjujących wobec Komisji Zakładowej

    związku,

            3/ zajmowanie stanowiska w innych sprawach nie zastrzeżonych w przepisach prawa                 

     i statucie dla innych organów związku.

  

§ 25

 

      Komisja Zakładowa związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz  w    

      miesiącu.

 

 

C.    KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU

 

 

§ 26

 

      Do zadań Komisji Rewizyjnej związku należy :

 

      1/  kontrolowanie działalności Komisji Zakładowej oraz realizacji uchwał organów związku,            

          a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej związku,

            2/  przedkładanie Konferencji Delegatów sprawozdań ze swej Działalności,

           

            3/  ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu  

                 związku.

 

        

 

§ 27

 

1.      Komisją Rewizyjną związku kieruje przewodniczący wybrany przez Konferencję Delegatów.

2.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się raz na kwartał.

 

§ 28

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach  organów związku.

2.      Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą   być równocześnie  członkami Komisji Zakładowej związku.

 

D.    ORGANY WYDZIAŁÓW I SPÓŁEK

 

§ 29

 

1.      W podmiotach posiadających strukturę wielo wydziałową, mogą  działać wydziałowe lub oddziałowe organizacje związkowe.

2.      Decyzje o powołanie wydziałowych lub oddziałowych organizacji związkowych oraz  ich uprawnienia, a także powoływanie i uprawnienia innych podmiotów określonych  w § 5 pkt. 1,2 podejmuje Komisja Zakładowa związku.

3.      Posiedzenia Komisji wydziałowej, koła i Komisji w spółce odbywać się będą w miarę uzasadnionych  potrzeb .

 

ROZDZIAŁ V

 

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 30

 

1.      Majątek związku powstaje:

 

            1/ ze składek członkowskich,

            2/ z dotacji, darowizn i zapisów,

            3/ z dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej przez związek działalności                

                statutowej i gospodarczej.

 

2.      Zarządzanie majątkiem związku nie może naruszać przepisów prawa.

 

§ 31

 

             Składka członkowska wynosi miesięcznie 0,8 % dochodu brutto.

 

 

 

                                                                            § 32

 

             Majątek związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej związku.

 

§ 33

 

1.      Działalność finansowa związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.

2.      Sprawozdanie  Komisji Zakładowej  z  wykonania  budżetu  zatwierdza  Konferencja    Delegatów.

 

§ 34

 

            Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem związku odpowiedzialność ponoszą    

            członkowie Komisji Zakładowej w pełnej wysokości, którym mienie to powierzono do      

            zwrotu lub  wyliczenia się.   

            Odpowiedzialność taką ponoszą także osoby dysponujące  majątkiem z upoważnienia  

            Komisji Zakładowej związku.

 

§ 35

 

1.      Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący  i inne osoby upoważnione przez Komisję Zakładową związku.

 

2.      Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

 

3.      W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywanie, przekazywanie lub likwidacje środków majątkowych wymagana jest uchwała Komisji Zakładowej związku.

 

   

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                                          § 36

 

Rozwiązanie, zmiana nazwy lub siedziby związku może nastąpić uchwałą Konferencji  Delegatów, podjęta większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy udziale  co  najmniej  2/3 delegatów.

 

                                                                           § 37

 

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Konferencji Delegatów, podjętą  większością 2/3 ważnie oddanych głosów z zastrzeżeniem § 36.

 

 

 

 

 

                                                                           § 38

 

1.      Czynności związanych z likwidacją związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana  przez Konferencję Delegatów.

 

2.      Z przeprowadzonych  czynności  likwidacyjnych  sporządza się sprawozdanie, które  składa się w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.

 

§ 39

 

            Wynikłe na tle interpretacji niniejszego Statutu wątpliwości rozstrzyga Komisja Zakładowa  

            związku.

 

§ 40

 

            Tekst niniejszego statutu jest tekstem jednolitym.

 

§ 41

            Wybory w związku odbywają  się  wg Ordynacji Wyborczej  NSZZ  „Solidarność-80”   

            Szczecińskiego Przemysłu Stoczniowego.

 

§ 42

 

Niniejszy  Statut  uchwalono  w  dniu 17 lipca  1996 roku, wraz  z  późniejszymi  zmianami  z      

dnia 11.03.1999 r., 15.11.2001r . , 04.03.2004r., 24.04.2008r.oraz zmianą z dnia 26.03.2014 r.